Stichting Huis van Lig is Zuid-Afrikaans voor Huis van Licht.

De stichting wil mensen in contact brengen met het evangelie en kansarme jongeren een kans geven door praktische hulp. Onder praktische hulp verstaat de stichting geestelijke/emotionele hulp en praktische/financiële hulp. Om dit te realiseren werkt zij samen met familie Koopman en stichting Beth Uriel in Zuid-Afrika. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door bekendmaking en het informeren van donateurs en geïnteresseerden over de verschillende projecten. Ze maakt hiervoor onder andere gebruik van haar website, nieuwsbrieven en informatieavonden.
 •  Daardoor worden werkzaamheden van de afgevaardigde van de stichting voor de christelijke gemeente en hulpverlening in Zuid-Afrika mogelijk gemaakt om zo de continuïteit daarvan te waarborgen.
 • Het bezoeken en onderzoeken van bestaande- en/of nieuwe projecten om te kijken of de projecten in aanmerking komen voor ondersteuning van de stichting en om foto- en beeldmateriaal te verzamelen voor de website en de nieuwsbrieven.
 • De donateurs en geïnteresseerden informeren over de verschillende projecten die de stichting ondersteunt om op deze manier hen ertoe te bewegen betrokken te zijn, ze te bezoeken en zelf mee te werken.
 • Het continu vergroten van de Nederlandse achterban via de website, nieuwsbrieven en informatieavonden.
 • Doordat Bijbelgetrouwe christenen werkzaam zijn binnen de stichting in Zuid-Afrika en verschillende hulpverleningsprojecten komt dit ten goede aan evangelieverkondiging.en het werk voor de hulpverlening

Het beloningsbeleid

 • Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor bestuurlijke werkzaamheden.
 • Werknemers van de stichting in Zuid-Afrika kunnen een vergoeding ontvangen.

De doelstelling

Artikel 3 van de statuten:

De stichting stelt zich ten doel om de veelkleurigheid van God als Vader te laten zien in het zuiden van Afrika. De stichting wil deze veelkleurigheid onder andere laten zien door kansarme jongeren op te vangen, hen te helpen in hun behoefte te voorzien, hen te
stimuleren om een studie af te ronden, de jongeren te helpen bij het vinden van een normale gezinssituatie en hen te laten zien hoe de relaties onderling horen te zijn. Gods Woord, de Bijbel, vormt hiervoor de basis.
De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet als doel.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014

Een afgevaardigde van de stichting is bijna het hele jaar in Zuid-Afrika actief geweest bij Beth Uriel, een tehuis voor kansarme jongemannen. Deze jongemannen zijn allemaal opgegroeid zonder vader en weten niet hoe de onderlinge relaties in gezinnen zijn en wat er van hen verwacht wordt. Daarom mochten de jongens soms mee naar huis om te ervaren hoe een liefdevol gezin werkt en mee te draaien in het gezin. Ook nam hij de jongens af en toe mee voor een kop koffie om een goed gesprek te voeren. Daarnaast is hij medeverantwoordelijk geweest voor de dagelijkse leiding van Beth Uriel: zowel als vaderfiguur naar de jongens toe, als ook praktisch rondom het huis (zorgen voor onderhoud, reparaties enz.), maar ook zorgdragen voor fondswerving.
Deze vaderfiguur wordt financieel ondersteund vanuit Nederland via een andere stichting die 4% overheadkosten inhoudt van alle giften.Deze afgevaardigde is aanwezig bij de samenkomsten, Bijbelstudies en bij bestuursvergaderingen van Beth Uriel. Daardoor heeft de afgevaardigde van de stichting een goed inzicht in wat er speelt, wat de noden zijn en waar de hulpverlening het best ingezet kan worden. Door vergaderingen, berichten en bellen worden de bestuursleden geïnformeerd over het werk in Zuid-Afrika. Zij op haar beurt organiseert informatieavonden en zorgt dat de achterban nieuwsbrieven en gebedsmails ontvangt.
Door pastorale gesprekken en door de daad bij het woord te voegen, draagt de stichting bij aan geestelijke ondersteuning, evangelieverkondiging en praktische hulpverlening. Aan de noden en de sociale projecten, wordt onder anderen tegemoet gekomen door financiële steun en hulp voor voedsel, medicatie, studiemogelijkheden en kleding. De mensen die we helpen zijn op dit moment met name kansarme jonge mannen. Zij bevinden zich aan de onderkant van de samenleving en leiden vaak een moeizaam bestaan. Mensen uit deze doelgroep worden praktisch geholpen door financiële ondersteuning in de kosten voor het levensonderhoud, de verstrekking van voedsel, mogelijk maken om onderwijs te volgens, medicatie en kleding. Ze leefden, voordat ze bij Beth Uriel kwamen wonen, vaak op straat en waren verslaafd aan alcohol en/of drugs.
De medewerker in Zuid-Afrika kiest de mannen uit en ze moeten een intakegesprek voeren. Als zij geschikt geacht worden, worden er duidelijke afspraken gemaakt. Als zij te vaak terugvallen in hun oude leefgewoonten (drank/drugs) worden zij uit het tehuis gezet en krijgen nieuwe mensen een kans.
Vier keer is er een nieuwsbrief verzonden en bijna maandelijks een gebedsmail. Naast een informatieavond voor de achterban op 19 februari 2014 is een medewerker van Beth Uriel met zijn gezin een paar weken hier in Nederland geweest. Zij hebben een speciale ontmoetingsdag georganiseerd, maar daarnaast ook veel tijd besteed aan het ontmoeten van mensen.

Financiële verantwoording en transparantie

De jaarcijfers van de stichting zullen terug te vinden zijn op de website. De stichting wil daarnaast de overheadkosten zo laag mogelijk houden, zodat een zo groot mogelijk bedrag naar het zuiden van Afrika kan gaan. Op dit moment wordt er bij de fondswerving 4% procent ingehouden. Dit moet zeker minder dan de helft kunnen zijn. Op dit moment zijn er voor stichting Huis van Lig alleen de kosten voor de website en de  bankkosten. In de toekomst willen wij de financiële toezeggingen graag via de eigen stichting laten verlopen. De fondswerving gebeurt met name door de medewerker in Zuid-Afrika. Hij heeft een grote achterban van mensen die het werk maandelijks ondersteunt met vaste giften.
Daarnaast krijgen ze ook geregeld eenmalige giften voor het werk dat zij doen. Aangezien deze medewerker werkzaam is in Zuid-Afrika, zal hij ook voorstellen waar de middelen (aan) besteed worden. Dit in overleg met het bestuur van Huis van Lig die uiteindelijk de eindbeslissing heeft.

Extra informatie

Uitgangspunten van stichting Huis van Lig

1. Johannes 8 vers 12.
2. Mattheüs 25 verzen 35-40.
3. Jozua 1vers 9.
4. Mattheüs 28 de verzen 19 en 20.

Visie voor de komende tien jaar:

Stichting Huis van Lig wil graag doorgroeien naar een Bijbelgetrouwe non-profit organisatie die breed gedragen wordt om ons doel te helpen realiseren van evangelieverkondiging en praktische hulpverlening in het zuiden van Afrika.

Agenda voor 2015:

 • Maandelijks een gebedsmail versturen.
 • Maart: opzetten van stichting (statuten, inschrijven KvK, openen bankrekening) en nieuwsbrief versturen.
 • April: bestuursvergadering (21 april), website gereserveerd ( www.huisvanlig.nl ) en informatie voor de website verzamelen. ANBI status aanvragen.
 • Mei: informatie op de website zetten en informatieavond voorbereiden.
 • Juni: informatie/ontmoetingsavond voor achterban met Skype verbinding Zuid-Afrika (12 juni). Bestuurslid bezoekt Zuid-Afrika en de medewerker daar op eigen kosten. Dit ter bemoediging. Hopelijk is de ANBI status goedgekeurd en kan binnenkort begonnen worden om de giften via onze stichting te laten verlopen zodat er geen 4% ingehouden wordt.
 • Eind juni nieuwsbrief versturen.
 • Juli en augustus is zomervakantie.
 • Eind augustus weer vergaderen. Afhankelijk van de stand van zaken m.b.t. ANBI beslissen hoe nu verder en wat er nodig is.
 • September nieuwsbrief versturen.
 • December nieuwsbrief versturen en medewerker komt met zijn gezin naar Nederland.
 • Daarna Minimaal 2 keer per jaar vergaderen,  maar waarschijnlijk vaker.  Ook veel afspreken via de mail/Whatsapp.
 • Elk jaar minimaal vier nieuwsbrieven versturen.
 • Proberen om maandelijks een gebedsmail te versturen.
 • Minimaal één keer per jaar een ontmoetings-/informatieavond organiseren.
 • Website bijhouden en jaarverslagen plaatsen.
 • Proberen het werk meer bekendheid te geven.
 • Met name via de kerk mensen enthousiast te maken om het werk te ondersteunen.
 • Werkvakantie organiseren?